Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anastasia Novych - AllatRa

9. 12. 2015

anastasia-novy_allatra.jpgPřátelé, dnešní knižní ukázka bude patřit knize, která nese název: AllatRa a její autorkou, je spisovatelka a výtvarnice Anastasia Novych. Knihu vydalo v roce 2014 nakladatelství IBIS. O překlad se postarala Mgr. Hana Duffková a Mgr. Jana Míková. S pozdravem a přáním příjemného dne Jan B.

Originální název: AllatRa
Počet stran: 836 stran
ISBN: 978-80-904796-6-1
Rok vydání: 2014Anotace
Stará proroctví na různých kontinentech, v různých dobách a v různých náboženských systémech vypovídala o tom, že v dnešní době, v době globální změny epoch, se objeví kniha, která změní svět. Bude silná v každém svém slovu a znaku. Díky informacím, které přinese, lidé ztratí pochybnosti a strach a uvidí pravdu. Starověké Znalosti budou obnoveny z popela, a síla, kterou nese, naplní každého, kdo s ní přijde do kontaktu. Kniha odpovídá na otázky, k čemu člověk potřebuje výkonný mozek a víceúrovňové vědomí, co je to změněný stav vědomí a jak probíhá postupné ponoření se do něj. Kniha poskytuje starobylé praktiky pro duchovní sebezdokonalování a spojení se svou Duší, radí, jak rozvinout šestý smysl a kontakt s neviditelným světem. Popisuje povahu nadpřirozených schopností (jasnozřivosti, jasnoslyšení, čtení myšlenek, předvídavosti) a dvojakost jejich projevů i proč je tak důležitá práce na sobě a pochopení procesů neviditelného světa.
Kniha AllatRa dává univerzální klíč k dešifrování starověkých symbolů, které v sobě uchovávají znalosti starodávných civilizací a jsou zafixovány v petroglyfech z dob paleolitu.

„Kdysi dávno žila na světě žena Mistr-Vidya (v překladu ze sanskrtu znamená Znalosti). Měla žáka se jménem Amrit („nesmrtelný“). Když žák vyrostl, Mistr-Vidya mu řekla: „Ty jsi zmužněl, umíš kontrolovat své myšlenky, víš jak zvládat svůj hněv a ovládat emoce. Můžeš vyrazit do světa. Jsi připravený na to, abys mohl najít a poznat jediné zrno Pravdy.“ Na to Amrit odpověděl: „Mistr-Vidya děkuji vám za moudrá slova a dobré skutky, které mě naučily mnohému. Ale můžete mi alespoň napovědět, kde mám hledat jediné zrno Pravdy?“ Mistr-Vidya se jen usmála a řekla: „Poslouchej svoji duši, ona ti ukáže správný směr.“

  Jakmile vešel Amrit do velkého města, uslyšel zprávu, že král země pořádá velké shromáždění mudrců, kteří povedou diskuzi o smyslu života. Vítěze čeká imperátorská odměna - sto krav, jejichž rohy budou ověšeny zlatem. Amrit se rozhodl jít na shromáždění, doufal, že se tam dozví, kde má hledat to jediné zrno Pravdy. Ale stalo se něco neočekávaného. Když zazněla otázka: „Co je smyslem života?“ každý mudrc na to měl svoji odpověď.

  Jedna žena z mudrců řekla: „Tento svět je pro člověka dočasný přístřešek. Člověk se rodí se zaťatými pěstmi a snaží se dobýt svět. Ale odchází ze života s otevřenými dlaněmi, a nemůže vzít s sebou ani smítko. Smysl života je v přáních člověka, která se rodí během života a tvoří pak jeho posmrtný osud.“ Muž z moudrých pokračoval v diskusi: „Člověk má velké množství přání, jako písku u moře. Ale skutky
člověka jsou ojedinělé jako žulové kameny, ze kterých se i skládá jeho život. Jeho dobré nebo špatné skutky se stávají jeho dobrým nebo špatným osudem. Smysl života se skládá z toho, co on pokaždé dělá tady a teď.“ Další žena z mudrců mu odpověděla: „Činy jsou důsledkem myšlenek člověka. Pokud člověk jedná se zlými myšlenkami, bolest a utrpení ho následují, jako kolo vlečky následuje nohy vola, který ji táhne. Pokud jedná s dobrými myšlenkami, radost ho následuje jako stín jasného slunce. Smysl života spočívá v jeho myšlenkách.“

  Tak debata pokračovala až do odpoledne. Nakonec jeden z nejznámějších učitelů té doby, který se proslavil svou učeností, řekl: „Z emocí vzplanou myšlenky jako požár od blesku. Kým člověk byl včera, tím zítra už nebude. Naučit se získávat zkušenosti ze života znamená žít dvakrát. Smysl života je v životních změnách, které se rodí tvrdou prací a prožitky naší duše.“ Mezi mudrci nastalo ticho. A protože nikdo z nich neodpovídal, Amrit, který stál mezi obyčejnými lidmi, se rozhodl zúčastnit diskuse a řekl: „Život člověka plyne jako sen. Abychom pochopili jeho smysl, je třeba se probudit. Změny ve vnějším životě jsou užitečné pouze v případě, že vycházejí z vnitřního světa člověka. Vše, co je a co není na tomto světě, můžeme najít v naší duši. Poznání této pravdy je i smyslem života.“ Po těchto slovech se obyčejní lidé radovali a mudrci souhlasně kývali hlavami, souhlasili s moudrostí neznámého mladíka. Imperátorskou odměnu dostal Amrit. A tak jeden den nečekaně získal bohatství a slávu. Po velkém shromáždění mudrců za Amritem přišel slavný učitel, který skoro zvítězil nad svými oponenty a kterému mladý muž tak nečekaně vzal vítězství. Zeptal se Amrita, co ho přivedlo do těchto krajů. A když se dozvěděl, že mladík hledá jediné zrno Pravdy, radostně vykřikl: „Oh, chlapče! Vy máte velké štěstí. Dnes jste získal nejen bohatství a slávu, ale opravdového přítele a moudrého učitele. V těchto krajích mě každý zná. Vyučuji různé vědy, ve kterých se skrývá mnoho zrnek Pravdy.“ Po rozhovoru se slavným učitelem Amrit utratil všechny peníze, aby se naučil různým světským vědám. Brzy se proslavil jako jeden z nejlepších učňů, který ovládl mnohé jazyky a všechny nauky tohoto času.

  Plný pýchy z dosažených úspěchů Amrit se vrátil do domu Moudrosti. Mistr-Vidya v této době byla na zahradě. Potěšen setkáním, začal vyprávět o svých cestách. „Když jsem vyšel z domu Moudrosti, stala se neočekávaná událost. V tento den král země uspořádal velké shromáždění mudrců. Šel jsem tam v naději, že najdu odpověď na hledanou otázku. Na shromáždění se vedly debaty o smyslu života. Řekl jsem svůj názor. A nečekaně jsem dostal císařské ocenění. Tak jsem v jeden den získal bohatství a slávu. Rozhodl jsem, že utratím peníze za studium u slavného učitele, abych poznal zrno Pravdy. Ovládám spoustu znalostí v různých naukách a dokážu vyprávět o mnohých zrnech Pravdy v každé z těchto věd...“ Tak Amrit začal vyprávět všechno, co poznal. Mistr-Vidya pozorně vyslechla o jeho úspěších a získaných poznatcích, jen se usmála a řekla:

  „Ukázal jsi svoji učenost. Všechno, čemu ses naučil ve světě, jsou znalosti od rozumu. Ale to neznamená, že jsi našel jediné zrno Pravdy. Abys mohl proniknout do podstaty Posvátného, potřebuješ citovost, uvědomělost a porozumění.“ Mistr-Vidya zvedla ze země plod nejbližšího stromu a ukázala jej Amritovi. „Poznal jsi to, z čeho je utkán viditelný svět, ale uniklo ti to, z čeho se skládá a kvůli čemu to všechno existuje.“ Mistr-Vidya rozpůlila plod na dvě poloviny. Vyndala odtud semínka, která také rozdělila a ukázala Amritovi jaderník uvnitř semene. „Pomocí rozumu jsi poznal jádro, ze kterého vyroste velký strom. Ale jen s pomocí citovosti můžeš poznat neviditelné, tu životadárnou prázdnotu, díky které tento strom poroste. Semínka jsou jenom schránkou tvůrčí prázdnoty. Životadárná prázdnota je utkána z jediného zrna Pravdy, ze kterého všechno vzešlo a ve kterém se opět rozpustí.

  Když jsi začal svoji Cestu, tyto Znalosti byly v tobě. Díky nim jsi získal bohatství a slávu. Ale své bohatství jsi použil v zájmu rozumu. Bohatství se dává, abys postihnul zodpovědnost. Bohatství světa náleží jen tomuto světu, ve kterém je všechno pomíjivé a podléhá smrti. Pokud bys použil bohatství pro blaho lidí, pak bys našel a poznal jediné zrno Pravdy, jehož částečka je v tobě.“ „Ale co mám teď dělat?“ znepokojeně řekl Amrit. „Nemám bývalé bohatství, abych mohl opravit svoji chybu.“ Na to Mistr-Vidya řekla: „Pokračuj na své cestě tam, kde ses zastavil. Pokračuj na své cestě se zkušenostmi, které máš. Získal jsi učené znalosti, které cení lidé, aby se naučili poznat viditelný svět. Jdi a nauč lidi těmto znalostem, avšak ukaž jim nejen to, z čeho je utkán viditelný svět, ale i to, z čeho se skládá a kvůli čemu to všechno existuje.“

  Amrit byl překvapen: „Jak mohu ukázat lidem to, co nevím sám?“ Mistr-Vidya se usmála a řekla: „Staň se tím, o kom nevíš. Staň se sám sebou, vždyť ty v sobě máš zrno Pravdy. Tělo člověka je jen schránkou pro duši – zdroj jeho Podstaty. Najdi to Jediné a poznej Jeho. To je to nejdůležitější. Když poznáš zrno Pravdy, poznáš i sebe.“ Amrit se zeptal: „Ale jak to mám udělat?“ Mistr-Vidya odpověděla: „Použij svůj rozum pro dobro lidí a získej zkušenosti. Když počet skutků pro dobro kvůli poznání Pravdy bude mnohem větší, než počet slov od rozumu v zájmu ega, pak poznáš to jediné zrno Pravdy.“

Anastasia: Zajímavé podobenství a aktuální v každé době.

Rigden: Problém současného lidstva je v tom, že egoizmus roztříštil znalosti natolik pečlivě, že je ztracen jednotný smysl, určení těchto znalostí. Proto dnes například astrofyzikové dávají přednost tomu dívat se nahoru na hvězdy a sestavují fantastické teorie o oněch černých dírách. Archeologové a etnologové se zase naopak dívají výhradně dolů, noří se do minulosti a pronáší své domněnky o dávných časech…

Anastasia: Celkově vzato neexistuje jednota v rozmanitém poznání jediného, lidé si nerozšiřují své obzory a především nemají znalosti o sobě samých, o své skutečné Podstatě.

Rigden: Bohužel je to tak. Na toto téma uvedu ještě jeden zajímavý příklad. Jak jsem se již zmínil, v západní Africe žije kmen Dogonů. Na konci 19. století, když si přední evropské země začaly rozdělovat Afriku na své kolonie, tak se území, kde žil tento národ a také jejich sousedé, dostali pod nadvládu Francie. V té době kvetl obchod s otroky z afrického kontinentu. Ale Dogony zachránilo to, že žili v těžko dostupných oblastech. Takže jako první se o jejich existenci dozvěděl voják koloniálních vojsk, který sestavoval seznam „divošských“ kmenů. Jeho vztah k tomuto národu přesně odpovídal stereotypům, které vytvořili politici jeho státu, takže „divoši jakoby ani nebyli lidé.“ A kulturu tohoto národa objevil (a to jen pro úzký okruh evropských odborníků) francouzský afrikanista, etnolog Marcel Griol. Jeho zajímala v první řadě duchovní stránka života Dogonů a díky tomu ho nakonec žrecové tohoto kmene zasvětili do jejich největšího tajemství.

Anastasia: „Člověku s dobrým srdcem a čistými úmysly se otevírají tajné Znalosti“…

Rigden: Přesně tak… Ale svět se o kosmogonickém systému Dogonů nedozvěděl z prací tohoto etnografa, ale od jiného astronoma, který se zajímal také o archeologii a etnografi i a všechny tyto znalosti dokázal uspořádat. Takže Dogoni a jim příbuzný kmen Bambarů jsou jedny z mála národů, u kterých se dochovaly původní vědomosti s prakticky minimálním zkreslením, kdy často není znám ani smysl takové informace. Poslední z nich je taková, že značně předstihuje poznatky současné vědy.

Anastasia: Zajímavé…

Rigden: V kosmologii Dogonů a také Bambarů jsou zprávy o významné prvotní roli vibrace, spirálovitého pohybu v procesu stvoření Vesmíru.

Anastasia: Dogoni mají informace o spirálovitém pohybu Vesmíru?!

Rigden: Ano. V mytologii Dogonů je nejvyšší božstvo – bůh tvůrce, stvořitel světa jménem Amma. V jednom z kosmogonických mýtů Dogonů se traduje, že svět vznikl od slova „Amma“.

Anastasia: Velmi zajímavé. U afrických Dogonů je to slovo „Amma“ a u Indů podle legend vznikl Vesmír od vibrací posvátného zvuku „Om“. Ve Védách je tento tón považován za symbol přiblížení Duše ke světu Boha a označuje se speciálním znakem…

Rigden: Samozřejmě, všechny tyto legendy měly kdysi jeden a tentýž základ – Znalosti. Takže podle mytologie Dogonů vznikl svět od slova „Amma“. Kromě tohoto slova nebylo nic. První slovo dalo počátek nekonečně malému základnímu elementu světa, jež Dogoni nazývají jako „kize uzi“ (tedy prosné zrnko Po). Skrze vnitřní vibrace „kize uzi“ se stalo „Světovým vejcem“. V mytologii Dogonů má Amma básnický přívlastek „točící se vír“, přičemž se ukazuje, že pohyb probíhá ve spirále. Navíc následně se popisují výtvory Ammy, kde se zmiňují mimo jiné také o sedmi světech, Slunci a Měsíci. Konkrétně to, že Slunce obtáčí spirála z osmi kotoučů červené mědi. A Měsíc obtáčí stejná spirála ovšem z bílé mědi. Je to zajímavé, ale současná fyzika ještě nedosáhla úrovně vědeckého chápání těchto otázek. Jenomže to ještě není to nejzajímavější. Vraťme se ke stvoření světa… Po vytvoření „zrna Po“ a roztočení pohybu ve spirále, začal „neviditelný Amma“ tvořit znaky, jež v tomto světě určují vše: dva „směrující znaky“, které náleží Amma a osm „hlavních“…

Anastasia: Znaky? Tak pokud vezmeme v úvahu, že Šambala také komunikuje a tvoří události za pomoci znaků… Znaky jsou vůbec zajímavé téma…V souvislosti se zmíněnou legendou může mezi čtenáři vzniknout otázka, co znamenají „směrující a hlavní znaky“?

Rigden: No, za prvé už sám fakt, že Dogoni měli takové znalosti, svědčí o tom, že je jejich předci získali díky paleokontaktu. Dva „směrující znaky“ jsou znaky, které může použít pouze ten, koho ve své mytologii nazývají Amma. A osm „hlavních znaků“ jsou tvořivé znaky, které za použití určité síly, obrazně řečeno jako klíče k zámku, otevírají určité možnosti řídit procesy jak tvořivé, tak ničivé. Stává se to velmi zřídka, ale bývá to tak, že „hlavní znaky“ se stávají dostupnými lidské bytosti.

Anastasia: Velmi zřídka se stávají dostupnými lidské bytosti… Tak to je tedy Svatý grál! Tyto znalosti jsem uvedla v knize Sensei ze Šambaly, 4. díl. Nějak jste zmiňoval, že se Svatý grál skládá z dvanácti znaků, ale dogonská mytologie se zmiňuje o osmi, pokud nepočítáme ty dva, jež nejsou lidem, jak to chápu, z principu dostupné. Znamená to, že buď Dogoni neměli kompletní informace, nebo byly časem částečně zkresleny, anebo byly částečně utajeny před evropskými badateli, kteří mýty zapisovali. Ale to, že je Grál tvořen „hlavními znaky“, s jejichž pomocí je možné modelovat a korigovat svět podle přání, je nepřímo zmiňováno v mnoha legendách různých národů.

Rigden: Zcela správně… Tyto, pro ten či onen národ „posvátné“ znalosti žrecové daného národa prakticky nikdy zcela neodhalují, a už vůbec ne těm, kdo k nim zavítal jen náhodou. A co se týče Grálu, je třeba mít na paměti, že když ho schovávali, tak ne náhodou rozdělovali 12 znaků na čtyři části po třech znacích. To ve značné míře komplikovalo proces složení znaků a zvukové aktivace Grálu. Znaky Grálu mají určitou posloupnost, je to jako předloha, jako klíč k zámku, jež za pomoci použití určité síly (zvukové formule Prvotního Zvuku) člověku otevírá nadpozemské možnosti.

Anastasia: Čtyři části po třech znacích…

Rigden: K tomu musím dodat, že se u starých národů dochovaly zmínky, že číslo čtyři ztělesňuje ženskou podstatu, číslo tři mužskou podstatu a jejich součet sedm je základ lidské bytosti (princip věčného života), dokonalost.

Anastasia: Číslo čtyři ztělesňuje ženskou podstatu… Takže pokud Grál sestavovali ze čtyř částí, tak to znamená, že to nepřímo poukazuje na spojitost s tvořivou božskou silou ženského principu – na síly Allatu.

Rigden (pousmál se): Proč nepřímo?.. Mimochodem ještě k Allatu. V kosmogonických mýtech národu Bambara, kde se vypráví o mimočasovém prvotním stádiu stvoření světa, je zmínka o tom, že svět pochází z prázdnoty, jež byla obdařena pohybem „gla“. „Gla“ pak porodila znějící dvojče. Takže vznikla dvojice „gla gla“. Nakonec po celé řadě přeměn a transformací díky vibraci vznikly „znaky“, které byly určeny k tomu, aby byly rozmístěny na ještě nevytvořené předměty, aby je označovaly. Během aktu stvoření se objevil duch Jo (od něhož vzešly první mocné síly Pеmbo a Farо, jež se účastnily tvoření světa), 22 základních elementů a 22 otoček spirály. Přičemž se ukazuje, že když tyto závity spirály „zamíchaly“ Jo, ve výsledku to vedlo ke vzniku světla, zvuku, všech činů, všech bytostí, všech pocitů… V mýtech se zmiňuje, že se Pemba přemisťoval prostorem vířivým pohybem, že nahoru vyhodil to, co bylo později nazváno Faro. Faro pak stvořil sedm nebes, ducha vzduchu, a v podobě vody rozlil na zemi život. Je všudypřítomný a navštěvuje všechny vody. Faro v podstatě pokračoval ve tvoření světa, uspořádal Vesmír a klasifi koval všechny jeho elementy, vytvořil lidi a naučil je Slovu.

Anastasia: Faro uspořádal Vesmír. Tak toto jsou tedy funkce tvořivé síly Allatu.

Rigden: A o tom je tu právě řeč. Mimochodem, když už mluvím o řeči. V mytologii Dogonů se božstva vody (božská dvojčata) v podobě napůl člověka napůl hada nazývala Hommo. Dochovaly se legendy, že když z nebe uviděli nahou matku zemi zbavenou řeči, ušili jí sukni z deseti svazků vláken nebeských rostlin. Právě do spirály stočená vlhká vlákna, jež v sobě obsahovaly slovo a byly plné podstaty Hommo, daly zemi řeč, první jazyk světa. Takže někteří lidé označovali národy Dogonů a Bambarů za „divochy“ zcela zbytečně. Tito „divoši“ uchovali pro budoucí pokolení daleko více informací než „civilizovaní lidé“. Neobešlo se to samozřejmě bez jistých specifických zkreslujících prvků, ale pořád je to mnohem lepší než nic.

Konec ukázky z knihy: Anastasia Novych - AllatRa


Dodatek: Energetická konstrukce člověka - ilustrační videoKnihy a literatura - ukázky
David Icke - Život v přeludu (... a jak se z něj probudit)
Don Miguel Ruiz & Barbara Emrys – Toltécké umění života a smrti
T. Tichoplavová & V. Tichoplavov - Neomezené možnosti člověka
Dr. Joel L. Whitton PhD a Joe Fisher - Život mezi životy
MUDr. Jan Hnízdil - Zaříkávač nemocí
Marlo Morganová - Poselství od protinožců
Jan Kristek - Dějiny po Roswellu
Dr. Steven M. Greer - Utajovaná pravda - Zapovězené poznání
Ivo Wiesner - Děti moudrých draků

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář