Jdi na obsah Jdi na menu

Mojmír Babáček – Kdo může řídit naše myšlenky?

20. 11. 2017
article preview

Přátelé, Mojmír Babáček se ve svém článku na Kanal 22 snaží zveřejnit fakta, jakým způsobem může docházet k dálkové manipulaci lidského myšlení pomocí elektromagnetické energie. Díky tomuto člověku byla také vytvořena petice související s touto problematikou, která byla posléze adresována vrcholným představitelům vlády České republiky. Domnívám se, že toto téma je natolik alarmující a závažné, že by si zasluhovalo mnohem podrobnější analýzu. Požádal bych tedy touto cestou širokou veřejnost o možnou podporu a spolupráci. Mělo by být v zájmu nás všech, pátrat po bližších faktech, které nám mohou pomoci se lépe orientovat v dané problematice. Jestliže znáte osobně někoho, kdo by byl ochoten poskytnout další relevantní informace týkající se oboru psychotronických zbraní apod., tak mu prosím zašlete odkaz na tento článek, popř. tento článek sdílejte na sociálních sítích a to z toho důvodu, aby se o něm mohla dozvědět co nejširší veřejnost. Předem děkuji za Vaši snahu a s pozdravem Jan B.

Mojmír Babáček (* 1947) je nezávislý publicista a občanský aktivista (zakladatel Mezinárodního hnutí za zákaz manipulace lidské nervové soustavy technickými prostředky). Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie a politická ekonomie. Během normalizace navštěvoval bytové semináře Petra Rezka a Zdeňka Pince a v roce 1978 podepsal Chartu 77. V roce 1981 emigroval do Spojených států amerických, kde pracoval mimo jiné jako počítačový programátor. Publikoval také články v časopise Vědomí, Mladé frontě Dnes, Reflexu, Britských listech či na internetu.

Mojmír Babáček – Kdo může řídit naše myšlenky?
Ačkoli v dostupné vědecké literatuře bylo publikováno jen asi 30 vědeckých pokusů [1], které tuto domněnku podporují, už v r. 1974 bylo v SSSR, po úspěšném vyzkoušení u vojenské jednotky v Novosibirsku, zaregistrováno vládním úřadem pro patenty a vynálezy zařízení Radioson (Radiospánek), popsané jako metoda vyvolání spánku radiovými vlnami [5]. Možnost takového působení na lidský mozek je potvrzena i v knize anglického vědce v oboru působení elektromagnetismu na živé organismy [6]. Řada vědců také varovala před možností zneužití nejnovějších poznatků z oboru neurofyziologie. Např. americký vědec Michael Persinger, který pracoval na projektu nesmrtících elektromagnetických zbraní amerického válečného námořnictva [7], varoval ve vědeckém časopise, že je technicky možné ovlivnit většinu z 6 miliard lidských mozků „generováním nervové informace uvnitř fyzikálního media, ve kterém jsou všichni členové druhu ponořeni."
[8] Vzhledem k tomu, že každá duševní činnost je provázena určitými typickými synchronizacemi činnosti neuronů, které je podle některých publikovaných pokusů možné vyvolat i zvenčí, je toto varování jen stěží pokusem o vyvolání senzace. V r. 1998 upozornila francouzská národní komise pro bioetiku, že vývoj neurologie otevírá cestu k ohrožení lidských práv [9] a v květnu 1999 byla na závěr konference neurologů v Tokiu, sponzorované OSN, účastníky přijata rezoluce, ve které prohlašovali: „Dnes máme intelektuální, fyzikální a finanční zdroje umožňující ovládnout mozek a vyvinout přístroje, které k němu proniknou a dokonce ovládnou nebo vymažou samo vědomí. Chtěli bychom vyjádřit naši naději, že toto poznávací úsilí bude sloužit míru a všeobecnému prospěchu."

Události na mezinárodní politické scéně v posledních letech ukazují, že koncept dálkového působení na činnost mozku se už stal předmětem mezinárodních jednání. V lednu 1999 vydal Evropský parlament rezoluci, ve které vyzývá „k uzavření mezinárodní dohody, která by zakazovala vývoj a rozmisťování zbraní umožňujících manipulaci lidských bytostí."
V říjnu loňského roku předložil v americkém kongresu kongresman Denis J. Kucinich zákon zavazující amerického prezidenta, aby se podílel na mezinárodních jednáních směřujících k zákazu rozmisťování zbraní ve vesmíru. Jako zbraň byly v tomto návrhu zákona definovány i „jakékoli nepřiznané nebo ještě nevyvinuté prostředky způsobující smrt nebo zranění, poškození či zničení osoby (nebo biologického života, tělesného zdraví, duševního zdraví nebo ekonomického blahobytu osoby) použitím systémů umístěných na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používajících elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo vybrané populace za účelem informační války, řízení nálady nebo ovládání mozku takových osob nebo populací." [12]. Jako vesměs ve všech ostatních citovaných zákonodárných aktech i v tomto návrhu zákona se počítá se zvukovou, světelnou nebo elektromagnetickou stimulací lidského mozku jako metodou manipulace jeho činnosti.
Psychotronické zbraně jsou, alespoň pro laika neseznámeného s vývojem tajných vojenských výzkumů, ještě spíše v oblasti vědecké fantazie, protože nebyl publikován žádný vědecký experiment, jehož opakováním by bylo možné ověřit existenci ruských torzních resp. amerických skalárních polí.

Už v r. 1997 se 9 států Svazu nezávislých států obrátilo na OSN, OBSE, a státy Meziparlamentní unie s návrhem, aby na pořad příštího zasedání Valného shromáždění OSN byla zařazena otázka přípravy a uzavření mezinárodní dohody „O zabránění informačním válkám a omezení oběhu informačních zbraní." [13] Původní návrh této iniciativy předložil v ruské Státní dumě Vladimir Lopatin. V. Lopatin pracoval v letech 1990 - 1995 postupně v bezpečnostních výborech RSFSR, Státní dumy Ruské federace a Meziparlamentního shromáždění Svazu nezávislých států se specializací na informační bezpečnost. Termíny „informační zbraň" a „informační válka" jsou světové veřejnosti celkem neznámé. V. Lopatin v r. 1999 publikoval, společně s ruským vědcem V. Cygankovem, knihu „Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska". V knize jsou tyto termíny vysvětleny takto „v publikovaných výsledcích výzkumu autoritativní komise Americké fyzikální společnosti za rok 1993 je vyvozen závěr, že psychofyzické zbrojní systémy mohou být využity ke konstrukci strategické zbraně nového druhu (informační zbraně v informační válce)". Mezi řadou publikací, na které se V. Lopatin k tomuto tématu odvolává jsou Materiály parlamentního slyšení z r. 1996 „Hrozby a výzvy ve sféře informační bezpečnosti", „Informační zbraň jako hrozba národní bezpečnosti Ruské federace" (analytická zpráva zahraniční rozvědky Ruské federace, Moskva 1996) a „Kdo bude vlastníkem zbraně působící na svědomí v 21. století", Moskva 1997 [14]. V. Lopatin předložil také v r. 2000 v ruské Státní dumě, po předchozích dvou autorech, v pořadí už třetí návrh zákona na téma „Informačně psychologické bezpečnosti Ruska". Ruské noviny Segodnja o návrhu zákona psaly: „prostředky informačně-psychologického působení jsou sto nejen poškodit zdraví, ale i způsobit" a pokračují citátem z návrhu zákona – „zablokování svobody lidské vůle na podvědomé úrovni, ztrátě schopnosti politické, kulturní i jiné sebeidentifikace člověka." [13] .
V knize „Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska" , V. Lopatin a V. Cygankov píší, že k základním principům ruské obranné koncepce v oblasti dálkového působení na lidskou psychiku by mělo patřit přiznání jeho existence jako faktu, a že by měla být přiznána „reálná možnost informační, psychotronické války (která ve skutečnosti už probíhá bez oficiálního vyhlášení)."[15]. Proto navrhují odtajnění všech prací na této technologii a varují, že jako důsledek utajení se zrychlují závody ve zbrojení, což zvyšuje pravděpodobnost psychotronické války. Z toho pak vyvozují jediný logicky a lidsky správný závěr, že je „nutné vypracovat jak národní legislativy, tak i normy mezinárodního práva, zaměřené na ochranu psychiky člověka před podvědomými, destruktivními informačními účinky" [16]. V knize také citují záznam z jednání Federální rady Ruské federace o Informačně psychologické bezpečnosti osobnosti, kde V. Lopatin uvedl, že psychotronická zbraň je schopna způsobit „zablokování svobody lidské vůle na podvědomé úrovni" nebo „vložení do vědomí nebo podvědomí lidské bytosti informací, které způsobí chybné vnímání skutečnosti" [17]. Jako zdroj takového působení autoři v knize uvedli „generátory fyzikálních polí známé i neznámé povahy". [18]

V r. 1999 agentura STOA Generálního ředitelství pro výzkum při Evropském parlamentu publikovala zprávu „O technologiích zvládání demonstrací" [19], kterou si objednala u nadace OMEGA z anglického Manchesteru. Jedním ze čtyř hlavních témat této zprávy jsou tzv. zbraně druhé generace nebo také nesmrtonosné zbraně, cituji: „tato zpráva vyhodnocuje druhou generaci 'nesmrtonosných' zbraní, která se v současné době vynořuje z národních vojenských a nukleárních laboratoří USA jako součást doktríny 'nesmrtonosného vojenství' Clintonovy administrativy, která byla nyní přijata i NATO. Tyto přístroje zahrnují zbraně používající paprsky směrované energie, radiofrekvenční, laserové a akustické mechanismy k zneschopnění lidských cílů" [20]. Ve zprávě se uvádí, že „Nejproblematičtější nesmrtonosnou technologií pro zvládání demonstrací předkládanou USA jsou tzv. radiofrekvenční zbraně nebo zbraně používající směrovanou energii, které mohou údajně manipulovat lidské chování. Největší pochybnosti vyvolávají systémy, které mohou působit přímo na nervovou soustavu" [21]. O nesmrtonosných technologiích se také píše: „snad nejmohutnější vývoj zůstává zahalen tajemstvím" [22]. Je pravděpodobné, že právě z tohoto důvodu, tj. protože se nemůže odvolat na žádný oficiálně zveřejněný dokument týkající se těchto technických prostředků, se zpráva v otázce tzv. psychotronických zbraní odvolává na internetovou publikaci autora tohoto článku [23]. Stejným způsobem řeší otázku dálkového ovládání lidského mozku i společná práce Kvakerské kanceláře OSN, Institutu OSN pro výzkum odzbrojení a Programu pro strategická studia a studia mezinárodní bezpečnosti, která se v materiálu o nesmrtonosných zbraních odvolává na internetovou publikaci Cheryl Welshové, ředitelky americké organizace zaměřené na obranu lidských práv v souvislosti s technologiemi umožňujícími ovládání lidského mozku [24].

25. 9. 2000 projednával Výbor pro bezpečnost ruské Státní dumy dodatek k 6. článku ruského zákona o zbraních. Ve zprávě ze zasedání se píše: „pokrok moderní vědy umožňuje vytvoření prostředků a metod tajného, dálkového působení na psychiku nebo fyziologii osoby nebo skupiny lidí." a „Prakticky v celém světě jsou metody skrytého působení na psychiku lidí pokládány za prioritu a stávají se jednou z nejdůležitějších technologií 21. století."). Bezpečnostní rada dodatek doporučila ke schválení. Dodatek byl ruskou státní dumou schválen a podepsán ruským prezidentem. Dodatek k 6. článku ruského federálního zákona „O zbraních", z 26. 7. 2001, zakazuje cirkulaci „zbraní a jiných objektů, účinků jejichž činnosti jsou založeny na použití elektromagnetického, světelného, tepelného, infrazvukového nebo ultrazvukového záření ". Vzhledem k tomu, že všechna tato záření mohou být použita k ovlivnění činnosti lidského mozku, udělala tím Ruská federace první krok k realizaci svého záměru zakázat manipulaci lidské nervové soustavy technickými prostředky.

V doktríně informační bezpečnosti Ruské federace, podepsané prezidentem Vladimirem Putinem v září 2000 je mezi nebezpečími ohrožujícími informační bezpečnost Ruska uvedeno „ohrožení ústavních práv a svobod lidí a občanů v oblasti duševního života, individuálního, skupinového a společenského vědomí" a „ilegální použití speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí". Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce v oblasti zajištění informační bezpečnosti je uveden „zákaz výroby, šíření a použití 'informační zbraně' " [28]. Tím je vyjádřena ochota Ruské federace pokračovat v jednáních směřujících k zákazu používání zbraní působících na lidskou psychiku.

V již zmíněné zprávě, zveřejněné STOA, je citováno znění původního návrhu části rezoluce Evropského parlamentu vztahující se k technologiím ovládání mozku. Evropský parlament vyzývá v tomto textu k „uzavření mezinárodní dohody zakazující veškerý výzkum a vývoj usilující o využití znalosti chemické, elektrické, zvukově vibrační nebo jiné funkce mozku k vývoji zbraní, které mohou umožnit manipulaci lidských bytostí, včetně zákazu jakéhokoli skutečného nebo možného rozmisťování takových systémů" [29]. Tady je znovu a v podstatě stejně vymezen rozsah známých technologií, které mohou být použity k manipulaci lidského mozku, navíc použití termínu „skutečného" nevylučuje, že taková zařízení jsou už ve skutečnosti rozmístěna.

Mezi státy s nejvyspělejší vojenskou technologií, které nepředložily na mezinárodní scéně žádnou iniciativu směřující k zákazu vývoje a používání technických prostředků umožňujících dálkové působení na činnost lidského mozku jsou i USA (návrh zákona D. J. Kucinicha byl ve své původní podobě stažen). Jak ale vyplývá ze zprávy publikované STOA, jsou Spojené státy zároveň největším propagátorem používání tohoto typu technologií. Z jejich „iniciativy byla v rámci NATO vytvořena speciální pracovní skupina pro perspektivní využití přístrojů s nesmrtícími účinky." Ve zprávě zveřejněné STOA se uvádí, že v říjnu 1999 přijalo NATO novou nesmrtonosnou doktrínu [30] a že v r. 1996 „nesmrtonosné nástroje identifikované americkou armádou zahrnovaly systémy směrované energie" a „radiofrekvenční zbraně" [31] - tyto zbraně, jak bylo uvedeno ve zprávě STOA, jsou dávány do souvislosti s působením na lidskou nervovou soustavu. Podle zprávy ruské vládní informační agentury FAPSI se za posledních 15 let rozpočet USA na „rozvoj a získání prostředků informační války zvýšil čtyřnásobně a v současné době zaujímá první místo mezi výdaji na všechny vojenské programy [13].“

Informační válka nepochybně zahrnuje i použití jiných technologií. Nezájem USA o mezinárodní zákaz používání technologií umožňujících manipulaci činnosti lidského mozku ale vzbuzuje dojem, že mají v úmyslu používat prostředků dálkového působení na činnost lidského mozku, jak ve vnitřní, tak v zahraniční politice. Tím by fakticky blokovaly ochotu Evropské unie a Ruska k mezinárodnímu zákazu používání těchto prostředků. Pokud ale tyto prostředky existují a zůstávají utajeny, znamená to, že vlády, které je mají k dispozici, je mohou libovolně používat a neohlížet se přitom na názor veřejnosti. Koncepce demokratického světa tak rozhodně dostává vážnou (i když utajenou) trhlinu a do budoucna by světové populace mohly žít ve zdánlivé demokracii, ve které by jejich nebo cizí vlády prostřednictvím tajných technologií modelovaly jejich názory.

Mojmír Babáček

Zdroj:
https://legacy.blisty.cz/art/11718.html
http://www.gewo.cz/main/tzosd.htm


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


Komentáře

Buďte prosím tolerantní k názorům ostatních diskutujících. Každý má právo na své svobodné vyjádření v rámci slušné debaty. Děkujeme.

Zásady a možnost zásahu do veřejné diskuze provozované na internetovém portálu Kanal 22 se především řídí podle (§ 403) tj. podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, (§ 404) tj. projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, (§ 405) tj. popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, (§ 191) a (§ 192) tj. jakéhokoliv šíření a propagaci materiálů s obsahem dětské pornografie apd., dále pak podle Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Přidat komentář

Přehled komentářů

Určité projevy zmanipulovaných myslí

(lampastroj, 5. 9. 2020 23:52)

Na lidech je zmanipulovanost mysli vidět.Jak se to projevuje?
Silná lpivost na mobilních telefonech, sociálních sítích, kde o sobě a svém soukromí vyžvaní kde co a sami ani přesně netuší, proč to mají potřebu vůbec dělat.Když jedu MHD, tak spousta lidí neustále něco dělá s mobilama, to prostě není normální, každý máme nějaké záliby, ale tohle už je nad rámec, spíš mi přijdou, jak stádo řízených ovcí a to doslova.Spousta lidí se už bez mobilu neodváží ani vyjít ven, co kdyby si zlomili nohu, co kdyby se něco stalo-ukázkový příklad manipulace strachem.Na všechno apky, apky a zase apky.Dříve turisté chodili s mapama, kompasem a dost se řídili intuicí.To ovšem mobilní doba zabíjí a dělá z lidí závislé otroky.Ale co už není tolerovatelné, je fakt, že lidi, jenž mobily odmítají, jsou různě znevýhodňováni, občas bývají i manipulováni právě těmito závisláky.Mobily sice nějaký výhody mají, ale silně kradou svobody jedince, ale to je, zdá se, většině lidí úplně jedno.Hlavně, že mají telefony za tisíce až desetitisíce a cítí se jak kingové, pošimrají si svoje konzumní ego a jsou spokojení.K smíchu jsou ti moderní hipíci, na hlavě dredy a v ruce mobil.Další projevy manipulace mysli jsou třeba v politických záležitostech.Zmanipulovaná osoba neumí vůbec používat vlastní rozum, ale frázuje pouze to, co po ní chce propaganda.Ano roboti.Na protiargumenty a to i šetrně řečené, tyto osoby často reagují nepřiměřenými psychopatickými výpady.

Re: Určité projevy zmanipulovaných myslí

(Jan B>, 18. 9. 2020 4:43)

Dobrý den, jistě máte v mnohém pravdu a s řadou věcí s vámi plně souhlasím. Bohužel problematika psychotronických zbraní je mnohem bolestnější a závažnější téma. Bylo by dobré tu v tuto chvíli uvést odkaz na dokument s názvem: Elektromagnetické zbraně – svědectví odborníků a obětí

https://www.otevrisvoumysl.cz/elektromagneticke-zbrane-svedectvi-odborniku-a-obeti/

S pozdravem Jan B.

>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Statistiky

Online: 10
Celkem: 2102489
Měsíc: 13778
Den: 606