Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře

7. 11. 2021

vedecka-konference-v-petrohradu-proti-covidove-afere_001_web.jpgVědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře
 
20.-21. října 2021 proběhla v Petrohradu vědecká konference, jejíž první část měla název „Zdravotní a politické zvláštnosti vakcinační prevence covidu-19 v Rusku“. Konference se zúčastnili vědci a zdravotníci nezávislí na světovém fašismu.

Citace z usnesení vědecko-zdravotnické konference:
Konsolidovaný, ale legitimní ODPOR vůči nemorálnímu a transhumanistickému pošlapávání práv a svobod obyvatel Země malou skupinou globalistů, která cynicky využívá jí vyvinutý mechanismus biologického a informačního terorismu, SE MUSÍ opírat o pevný vědecký základ, přesnou argumentaci a názory autoritativních profesionálů. Jedině to nám umožní vyvrátit vymyšlená obvinění, vznesená na naši adresu médii masové dezinformace, a v dostupné formě podat osvětu obyvatelstvu států, které byly podrobeny hybridní intervenci, a mobilizovat a zkorigovat sílu veřejného mínění správným směrem.

Účastníci konference dospěli k závěrům:
11. března 2020 předseda Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Ghebreyesus jménem WHO vyhlásil pandemii, přestože k tomu neměl kompetenci. Zavedení termínu „pandemie“ nebylo z právního pohledu stanoveno předpisem (reglementováno) a nepředpokládá přijetí dalších zvláštních opatření. Epidemické prahy nebyly překročeny, a epidemie nebyla deklarována. Opatření proti zvýšenému výskytu infekčního onemocnění a úmrtím, které způsobilo, byla a jsou:
1) vědecky nepodložená;
2) převážně chybná, neodpovídající mezinárodní a domácí legislativě jednotlivých zemí;
3) porušováním práv a svobod občanů a ohrožování jejich životů a zdraví.

Fakticky všechno, co se děje pod záminkou existence pandemie a epidemie covid-19 je podvod a šarlatánství v celoplanetárním měřítku. Tyto aktivity podle našeho názoru vyžadují podrobné prošetření mezinárodním trestním soudem ve prospěch budoucích generací.
Masové PCR testování k detekci nakažených SARS-Cov-2 se ukázalo jako nedůvěryhodné a je nevhodným způsobem identifikace infekčních pacientů s covid-19, protože toto onemocnění je způsobeno virem RNA s krátkým řetězcem a naproti tomu metoda PCR testování byla vyvinuta pro viry RNA s dlouhým řetězcem.
Stále rostoucí každodenní PCR testování, neopodstatněně vysoké peněžní příspěvky nemocnicím za identifikaci a léčbu pacientů s covid-19 spolu s manipulacemi se statistikami vytvořily falešný obraz o počtu nemocných a vedou k nesprávným lékařským a administrativním rozhodnutím a též mají za následek činy korupční povahy.
Nekontrolované užívání glukokortikosteroidů již v ambulancích a následně v nemocnicích vede k neodůvodněnému potlačení imunity, což umožňuje infekci proniknout do organismu a vyvolat pneumonii, otravu organismu a smrt. To je nyní příčinou smrti tisíců lidí.

PROHLAŠUJEME, ŽE:
Testování a „vakcinace“ dětí proti koronaviru jsou účastníky konference (i většinou naší společnosti) hodnoceny jako útok na to nejposvátnější, co máme – jako útok na život a zdraví dětí.
Ani jedna vakcína proti covidu-19 neprošla požadovanými fázemi klinických testování k prokázání účinnosti a bezpečnosti jejího používání, a proto nelze hovořit o „preventivní vakcinaci populace“, neboť jde o zločinnost, lež a podvod.
Růst nadměrných úmrtí mezi dospělou populací v roce 2021 je bezprostředně spojen s agresivní a masovou „vakcinací proti covidu-19“.
Jsme přesvědčeni, že skupina osob provádí koordinované destruktivní globální aktivity spojené s porušováním základních konstitučních a mezinárodních práv občanů. Neomezené množství osob je nuceno účastnit se vědecky nepodloženého experimentování s jejich životy a s jejich zdravím. To vše bez plnohodnotného, dobrovolného informovaného souhlasu, a navíc v rozporu s všeobecnými zdravotnickými principy včetně epidemiologických, imunopreventivních a také bez sledování výsledků těchto experimentálních výzkumů. Přitom se široce praktikují různorodé zdravotnické zásahy bez stanovení zpětné vazby k zabezpečení života a zdraví účastníků pokusů. Není prováděno hodnocení komplikací a kontraindikací, nejsou vytvářeny skupiny zvláštní zdravotnické péče k sledování účastníků pokusů.
Covid-19 není zvlášť nebezpečnou infekcí a tento termín byl úmyslně zaveden v rozporu se zákonem do Usnesení vlády Ruské Federace z 31. 1. 2020 č. 66 „O vnesení změn do seznamu nemocí, které představují nebezpečí pro okolí“, kdy v Rusku byli jen 2 „bezpříznakoví“ nositelé této nemoci. Cílem bylo zavést další omezení našich práv a připravit obyvatelstvo na infodemii.
Vyjadřujeme své pobouření nad množstvím (třinácti!) metodických doporučení Ministerstva zdravotnictví RF k léčbě pacientů s covid-19, vypracovaných bez široké a adekvátní analýzy výsledků předchozích doporučení i bez jakýchkoliv směrnic k jejich preventivnímu zaměření. Veškerá imunoprevence je směřována k neodůvodněným nadějím na vyrobení zázračné vakcíny, která narušuje všechny principy epidemiologie, podle nichž je preventivní vakcinace v průběhu rozvinuté epidemiologické exploze kontraindikační, protože vyvolá ADE syndrom. Fakt, že šlo o chybný přístup ministerstva zdravotnictví a „Rospotrebnadzoru“ (úřad na ochranu zdraví spotřebitelů) potvrzuje ztrojnásobení počtu nemocí a zdvojnásobení úmrtnosti ve druhé polovině roku 2021.
Jsme přesvědčeni a prohlašujeme, že právě přirozená imunita, a ne získaná vakcinací, je nejlepší a nejspolehlivější ochranou před akutními respiračními virovými infekcemi, včetně těch způsobených koronaviry. Tvrzení opaku je nejhloupější antivědecká hereze nepodepřená žádnými důkazovými výzkumy.
Strašení obyvatelstva pomocí videohororů a manipulace se statistikami na státních televizních kanálech má zjevně nezdravý a kriminální podtext. Má za cíl za každou cenu nahnat lidi do „vakcinačních“ center.  
Rozkazovačné vládní výzvy jsou provázeny vyděračstvím v podobě krácení dávek, sociálních podpor i odnětím dalších práv. Obyvatelé jsou otevřeně podpláceni všemožnými „loteriemi“, rozdáváním dárků, a dokonce peněžními prémiemi zaměstnavatelům za každého vakcinovaného zaměstnance.
Úmyslná záměna pojmů, vědeckých přístupů, nahrazení vládních a vědeckých rad neprofesionálními štáby, záměrné vytváření chaosu a konfliktních situací, nucení k používání roušek, rukavic, QR kódů, covid pasů a chytrých telefonů jsou součástí mezinárodní zločinnosti. To vše vyžaduje co nejdůkladnější vyšetřování a následné trestní stíhání všech osob, které přestoupily zákon.
 
KATEGORICKY SE STAVÍME PROTI:
1) používání pojmů „epidemie“ a „pandemie“ úředníky a pracovníky médií, zaměňování pojmů a manipulace s pojmy jako „asymptomatický pacient“, „hrozba onemocnění“, „hrozba dalšího šíření infekce“, „opacity charakteru mléčného skla“, „virus“, „PCR test“, „očkování“ – každý z nich byl do roku 2020 používán jinak než nyní, anebo neměl vůbec žádný zvláštní význam;
2) vydávání normativních právních aktů omezujících naše práva z důvodu „hrozby nemoci“, nahrazujících platné vědecké a právní přístupy;
3) používání masového a neopodstatněného testování lidí neprověřenými testovacími systémy pro diagnostiku covid-19;
4) pokračování v masové smrtonosné „vakcinaci“ proti covid-19;
5) zařazení „preventivního očkování proti covidu-19“ do Národního plánu preventivního očkování;
6) předčasné certifikaci „vakcín proti covidu-19“ na základě údajně úspěšně dokončených klinických studií;
7) segregace lidí podle „vakcinačního“ statusu a zavedení QR kódů (covid pasů),
8) neodůvodněnému převodu žáků a studentů na distanční vzdělávání;
9) nezákonným „lockdownům“ a „karanténám“, jakož i proti stanovení pokut za nedodržení nezákonných a vědecky nepodložených opatření.
 
VYŽADUJEME:
1) návrat k vědeckým přístupům v oblasti epidemiologie, virologie a imunoprofylaxe;
2) návrat k uplatňování ústavních a mezinárodních práv občanů, která jsou omezena v důsledku hypotetického, a nikoli skutečného ohrožení zdraví, tedy při absenci epidemie, což je trestné;
3) provádět diagnostiku covid-19 ne na základě výsledků PCR testů, ale na základě klinického obrazu pacientů;
4) vzhledem ke značnému počtu postvakcinačních úmrtí a závažných postvakcinačních komplikací zastavit smrtící experiment, dokud nebudou všechny takové případy plně vyšetřeny a nebudou zjištěny příčiny jejich vzniku. Vytvořit databázi evidence a statistických záznamů postvakcinačních komplikací a úmrtí v důsledku očkování jakýmikoli imunobiologickými přípravky a svěřit její správu občanské organizaci nezávislé na vládě a farmaceutických společnostech (pozn. ne však Sorosovým neziskovkám);
5) zastavit ve Státní Dumě RF projednávání návrhu zákona o zavedení „preventivního očkování proti covid-19“ do Národního kalendáře preventivních očkování (do čl. 9 federálního zákona „O imunoprofylaxi infekčních nemocí“ z 17. 9. 1998 N. 157-FZ) dokud nebude ukončena široká diskuze o této otázce za účasti nezávislých vědců a lékařů.
6) neudělovat předčasně certifikát žádným experimentálním lékům (tzv. vakcínám proti covidu-19) až do zveřejnění výsledků klinických studií, jejich podrobného ověření a následné komplexní veřejné diskuse;
7) převést funkce epidemiologické služby „Rospotrebnadzoru“ na Ministerstvo zdravotnictví RF.
8) odvolat vládu Ruské federace pro její neschopnost odstranit paniku a odborně organizovat práci systému zdravotní péče. To již vedlo k nadměrné úmrtnosti na „necovidová“ onemocnění, a to už stovek tisíc našich spoluobčanů;
9) zahájit trestní stíhání osob vinných za šíření poplašných zpráv a vytváření paniky záměnou pojmů, užitím desinformací a záměrně chybnými rozhodnutími, která způsobila nadměrný vzrůst další úmrtnosti obyvatelstva.
 
ÚČASTNÍCI KONFERENCE ROZHODLI:
1) Obrátit se na Radu bezpečnosti RF, Federální službu bezpečnosti RF, Vyšetřovací výbor, Generální prokuraturu RF, Ministerstvo zahraničních věcí RF s požadavkem zahájit mezinárodní vyšetřování celosvětové covidové aféry na úrovni Rady bezpečnosti OSN mezinárodní, identifikovat její organizátory a podporovatele, přitáhnout vinné osoby k trestní odpovědnosti za zločiny proti lidskosti.
2) Obrátit se na prezidenta a vládu RF s požadavkem na zrušení všech nezákonných normativně právních aktů „Rospotrebnadzoru“ RF i guvernérů, které omezují osobní nezcizitelná a další ústavní práva ruských občanů (povinná vakcinace, QR kódy, testování, karanténa atd.)
3) Zveřejnit k veřejné diskuzi a zaslat toto usnesení všem orgánům všech složek státní správy Ruské federace.
 
Účastníci konference
doktor lékařských věd, Prof. Pavel Andrejevič Vorobjev
doktor lékařských věd, Prof. Alexandr Alexejevič Reďko
doktor lékařských věd, Prof. Vladislav Anatolijevič Šafalinov
doktor lékařských věd, Prof. Igor Alexejevič Gundarov
doktor lékařských věd, Prof. Denis Viktorovič Ivanov
doktorka lékařských věd, Prof. Galina Borisovna Kirilličeva
doktor lékařských věd, Prof., člen Ruské akademie věd, Jurij Vladimirovič Lobzin
doktor ekonomických věd, Prof. Valentin Jurijevič Katasonov
doktorka biologických věd, kandidátka pedagogických věd, Irina Vladimirovna Ermaková
kandidátka lékařských věd, Irina Viktorovna Žužgová
kandidát lékařských věd, Doc. Sergej Anatolievič Anufriev
kandidát právních věd, Anna Viktorovna Schwabauer
odborník Ruské akademie věd, Alexandr Vladimirovič Saverskij
právnička Natalia Ivanovna Nováková
lékařka-terapeutka Sofia Alexandrovna Naumenko
politolog, kandidát na prezidenta Bulharska, Plamen Paskov
podnikatelka Dina Sergejevna Gibson
podnikatel Dmitrij Vjačeslavovič Kazakov
vedoucí Komise pro ochranu dětí před destruktivními vlivy při Roskomnadzoru RF Andrej Borisovič Cyganov
vedoucí občanské organizace „Svaz pravoslavných věřících“ Anatolij Arturovič Arťuch
ombudsmanka pro ochranu rodiny v Petrohradě a dané oblasti Olga Nikolajevna Baranec
ochránce práv, koordinátor hnutí „Stopvakcinacismu“ Denis Alexejevič Šuľga

Zdroj: https://vkpatriarhat.org/cz/

Video: Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře

Tajné projekty a NWO
Cristian Terheș - Co to proboha je? Obsah smlouvy podepsané mezi farmaceutickou společností a Evropskou komisí.
Ernst Wolff – Kdo řídí pandemii a s jakým záměrem?
9/11 inside job - Pozadí světové mafie (1. a 2. část)
Tomáš Hlaváč / Norbert Lichtner - Boj o planétu a mysle ľudí (28. část)
Geneticky upravený protein „Magneto“ dálkově řídí mozek a chování
Duše K – O ovlivňování počasí / Radovan Dluhý-Smith
Robert F. Kennedy, Jr. - Vzkaz pro svobodu a naději (2020/CZ titulky)
Klaus Schwab – Zavádění celosvětového sociálního a finančního systému 2.0
Daniel Vávra - Jáma Pekel (5. část) - Novodobá cenzura, cancel culture, manipulace a jak s ní bojovat (STOP-CENZURE.CZ)
Dr. Stella Immanuel – Nemusíme zemřít, lék na Covid již existuje

Česká republika byla zřejmě zasažena neznámou bakteriologickou látkou v letech 2018 až 2020
Robert David Steele – Pedofilie a satanismus ve vládních strukturách a jiných vysokých úrovních společnosti

Aaron Russo - Rozhovor známého hollywoodského režiséra o nejvyšších patrech světové politiky a ekonomiky (CZ titulky)
Out Of The Shadows (2020)
Dan Vávra - Jáma Pekel (1. část) Cenzura internetu/Facebook/Youtube etc.
Vlastimil Březina (2. díl) - Občané České republiky slouží jako pokusní králíci při výzkumu mozku
Martin Novotný - Elektromagnetické záření a 5G sítě
Mojmír Babáček - Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne
Vlastimil Březina - Občané České republiky slouží jako pokusní králíci při výzkumu mozku
Barnevernet (Norsko) - Orwellův svět v praxi (CZ titulky)
Thrive (Rozkvět) 2011 HD - (CZ titulky)
Antonín Baudyš - Imigrace legálně, bezpečně, bez omezení a napořád.
Mojmír Babáček – Kdo může řídit naše myšlenky?
Marek Prchal / ANO – bude líp? Ostatní prohrajou a my vyhrajem
Dr. Dietrich Klinghardt – Uznávaný lékař, který potvrzuje existenci Chemtrails (SK titulky)
Geoinženýrství – Tajná válka (SK dabing)
David Icke - WorldWide Wake Up TOUR - 8. 10. 2016 - Praha, Lucerna
Vatikánské spiknutí: Sex, intriky a tajná konta
Ľubomír Huďo - Rockefellerové / Americký sen ve stínech finanční tyranie (2. část)
Prof. Dr. Walter J. Veith - Tajemství tajných společností
Edmond Paris - Tajné dějiny Jezuitů I. - II.
David Icke - Lev již nedřímá (CZ titulky - 1. až 4.díl)

Rozhovory - Kanal 22
Ota Nepilý – Znám celou řadu lidí, kterým MMS, CDS a CDS2 zachránilo život

Očkování a antikoncepce
Dr. Richard M. Fleming - Vyšetřování a stíhání osob odpovědných za zločiny proti lidskosti.
Michal Shark - Petra F. Rédová / C-19 – Mikroskopická analýza vakcín
Oxid grafenu obsažený ve vakcínách magnetizuje lidská těla. Budou lidé připojeni k Internetu věcí?
Dr. Ryan Cole – Očkování proti C-19 je šílenství, které se musí zastavit. 13letá zemřela tři dny po vakcíně.
Antonín Baudyš – Vakcinace musí zůstat dobrovolná! Zastavme segregaci občanské společnosti.
Eric Clapton sdílí svůj osobní příběh a negativní zkušenosti s očkováním proti C-19.
Společnost La Quinta Columna objevila spojení mezi oxidem grafenu a elektromagnetickým polem.
Wuhan a COVID: zkorumpovaní akademici umlčují vědce pro stomilionové granty
Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.
MUDr. Ludmila Eleková - Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Zastavte okamžitě očkování proti C-19. Každé další očkování může ohrozit váš život. 

MUDr. Soňa Peková / Experimentální vakcína může vést k experimentálním výsledkům. Nechci žít ve fašistické společnosti.
Zdravé fórum.cz - Občanská platforma pro obnovení normálního života
MUDr. Ján Lakota, CSc. - Tato vakcína je velká neznámá a my nevíme, co se s člověkem v průběhu dalších měsíců odehraje
Mark Zuckerberg – Facebook ukončí debaty o bezpečnosti vakcín a očkování. Jaká témata budou následovat?
Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům
Bill Gates – Spasitel lidstva nebo propagátor celosvětového neofašistického hnutí
Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19
Plandemic 2 - Indoktrinace (CZ titulky)
Dr. Stella Immanuel – Nemusíme zemřít, lék na Covid již existuje
Plandemic (1. část - CZ titulky)

Robert F. Kennedy, Jr. / Vakcína Gardasil – korupce a falšování klinických studií (SK titulky)
Anna Strunecká - 4. díl: Dokud jsou děti kojené, mají ochranu proti bakteriálním nákazám
Otevřený dopis od mezinárodních organizací pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o problematice bezpečnosti očkování
Nové výzkumy kontroly kvality očkovacích látek: mikro a nano-kontaminace
Pravda o očkování - 2. díl / SK titulky (The Truth About Vaccines)
Pravda o očkování - 1. díl / SK titulky (The Truth About Vaccines)
Del Bigtree - Povinné očkování pro civilní obyvatelstvo (2017/SK titulky)
Injecting Aluminum - Vpichování hliníku (2017/SK titulky)
Prof. Chris Exley - Vysoké množství hliníku v mozcích autistů
Dr. med. Manfred Doepp - Očkování je lukrativní byznys a lékařům je vymýván mozek, že musí neustále očkovat.
Střílení naslepo / Naše děti nechtějí být pokusné krysy farmaceutického průmyslu. (SK titulky)
Očkovaná děvčata - dokumentární film (CZ titulky - délka 39 min.)
O původu AIDS / Origins of AIDS (CZ titulky)
Odmítnutí povinného očkování (Manuál)
Anthony Samsel - Testy potvrdily, že vakcíny (včetně dětských) jsou kontaminovány pesticidy
Stopové množství – Rtuť ve vakcínách (SK titulky)
Tereza Reichová - Epidemie svobody
Daniel Solis – Etika v očkování (Svobodné rádio / studio Kladno)
VAXXED - Nejnebezpečnější dokumentární film v dějinách lékařství (CZ a SK titulky)
Člověkem vytvořená epidemie (dokumentární film - CZ a SK titulky)
Dr. Suzanne Humphries - Hliník je toxický vůči všemu živému
MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. - Kariérní růst v medicíně, matrice chování a očkování
www.poockovani.cz – Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.
Dr. Leonard G. Horowitz - Očkování je genocida v přímém přenosu
Bill Gates (Microsoft) - Vakcíny mají snížit lidskou populaci
Irina Michailovna Sazonova - HIV / AIDS je podvod světového rozsahu - zbraň genocidy lidstva
Brandy Vaughan - Výpověď bývalé zaměstnankyně firmy Merck o podvodech a korupci ve farmaceutickém průmyslu
Doktore, nezlob se...
Jaké nežádoucí účinky mělo vaše dítě po povinném očkování?
Dagmar Cvečková - Marketing a PR při uvádění nové vakcíny na trh
MUDr. Michal R. Piják - Očkování a zisky farmaceutického průmyslu
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. - Očkování: hypotézy versus fakta
MUDr. Ludmila Elekova - O následcích očkování
Česká televize (ČT2) - Očkování a utajená data

Okultní vědy a Geneze
O auře a energetických tělech

Alternativní medicína
Meridiány - Energetické dráhy lidského těla

Co je to Psychotronika?
Usmívejte se prosím, je tu BrainWave Generátor
Magazin Legalizace - Informace

Knihy a literatura - ukázky
Peter Wohlleben – Tajný život stromů
Ivo Wiesner – Gambit Mahátmů
Jan van Helsing - Kdo se bojí Smrti?
Pavlína Brzáková – Ze mě: Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška
Paul Brunton - O temné noci duše
David Icke - Život v přeludu (... a jak se z něj probudit)
Voyen Koreis - Blavatská a theosofie
Anastasia Novych - AllatRa
Don Miguel Ruiz & Barbara Emrys – Toltécké umění života a smrti
T. Tichoplavová & V. Tichoplavov - Neomezené možnosti člověka
Dr. Joel L. Whitton PhD a Joe Fisher - Život mezi životy
MUDr. Jan Hnízdil - Zaříkávač nemocí
Marlo Morganová - Poselství od protinožců
Jan Kristek - Dějiny po Roswellu
Dr. Steven M. Greer - Utajovaná pravda - Zapovězené poznání
Ivo Wiesner - Děti moudrých draků

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář