Jdi na obsah Jdi na menu

Otevřený dopis od mezinárodních organizací pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o problematice bezpečnosti očkování

10. 10. 2018
article preview

Vážení členové Světové zdravotnické organizace,

vaše organizace zlepšila životy miliónů lidí tím, že sdílí vědecké poznatky a že společně usiluje o zlepšení jejich zdraví. Za to jsme vděční. Mortalita a počet infekčních nemocí se dramaticky snížily díky lepší výživě, čisté vodě, zlepšené hygieně a dostupnější lékařské péči. Vaše výjimečná informační kampaň zaměřená na detekci a karanténu nemocných i potenciálních přenašečů vedla k vymýcení kdysi zcela ničivých pravých neštovic (1). To jsou úžasné výsledky a těmto vznešeným cílům je třeba se i nadále věnovat. Dnes však čelíme nové epidemii: chronickým onemocněním. Každý druhý dospělý člověk v USA trpí chronickým onemocněním, každý čtvrtý pak dvěma a více (2).

Obezita, astma, rakovina, imunitní a autoimunitní onemocnění, neurologické a vývojové poruchy představují „nemoci životního stylu“ způsobené, či přinejmenším podpořené špatnou výživou a toxickou zátěží. Zdravým jedincům se z důvodů cílené prevence infekcí podávají vakcíny, aniž by se posuzoval jejich dlouhodobý vliv na imunitní systém a potenciální role v rozvoji chronického onemocnění. Individuální riziko komplikací spojené s infekčním onemocněním i očkováním je velmi různorodé a hromadné očkování bez odpovídající diferenciace na individuální rovině způsobilo v minulosti  nežádoucí následky včetně poškození zdraví a úmrtí. Nezávislí vědci a laboratoře nedávno odhalili, že řada vakcín je kontaminovaná retroviry (3) a znečištěná nanočásticemi (4). V mozcích autistických dětí nebo lidí, kteří trpí neurologickými poruchami, jako je například Alzheimerova choroba, byla zjištěna vysoká hladina hliníku, který je obsažený v přídavných látkách vakcín (5, 6).

Na svém předchozím setkání jste z důvodu urychlení dodávky produktů prosazovali méně nezávislého testování, které považujete za „nadbytečné“(7). Nedávné podání čtvrtmilionu vadných vakcín v Číně (8), tragédie při orálním očkování proti dětské obrně v Indii s více než 450 tisíci případy ochrnutí a úmrtí (9), poškození způsobená očkováním proti horečce dengue na Filipínách (10) i chronická bolest a ochrnutí hlášené po celém světě po aplikaci očkování proti rakovině děložního čípku (11, 12) ukazují, že ve snaze po urychleném schválení a snadné certifikaci vakcín se často bohužel ignoruje jejich bezpečnost a účinnost.

Je-li nutné vyvíjet standardy a sdílet nejlepší praxi u kontrolních orgánů, musí se zachovat testování v národních a nezávislých laboratořích, jelikož stále může docházet k podvodům i technickému poškození při skladování či přepravě, a systematické chyby či nová zjištění mohou zůstat neodhaleny. Ve zprávě uvádíte: „Bylo poznamenáno, že cíle sítě (WHO) se dobře doplňují s návrhem výrobců vakcín: vakcíny testovat pouze s ohledem na kalkulovaná rizika (tzv. ‚risk-based‘ přístup) a networking (13).“ Ale tento ‚risk-based‘ přístup zaměřený na snížení počtu požadovaných testů vakcín, u kterých je předpokládané nízké riziko, se jeví jako nebezpečný počin.
Mnohé zdravotnické organizace a úřady si stěžují na váhavost lidí ohledně očkování, přičemž však selhávají v informování společnosti poskytováním údajů o bezpečnosti, které veřejnost vyžaduje. Miliony lidí po celém světě podepsaly petice vyžadující více bezpečnosti, transparentnosti a skutečně nezávislého výzkumu, ale osoby s rozhodujícími pravomocemi si vybrali tu nejrychlejší cestu k dosažení svého cíle.

Aby mohla být znovuobnovena ztracená důvěra, trváme na tom, že před vydáním jakéhokoliv doporučení či povolení všechny vakcíny předschválené nebo doporučené WHO nejprve podstoupí:

 • rozsáhlé klinické studie provedené orgány nezávislými na výrobcích;
 • středně a dlouhodobé studie účinnosti a bezpečnosti, nikoli krátkodobé v řádu dnů;
 • testy na karcinogenní látky;
 • testy týkající se plodnosti;
 • testy vlivu na těhotenství, na riziko spontánního potratu a vývoj plodu;
 • testy na mutagenní vlivy (změny v DNA);
 • testy vlivu na neurologický systém a vývoj mozku;
 • skutečné testy s inertním placebem, které se u vakcín skoro nikdy neprovádějí.


Také požadujeme, aby WHO poskytla studie ohledně:

 • přídatných látek a konzervantů jako hliník a rtuť a jejich kumulace v organismu;
 • dalších toxických látek užívaných ve vakcínách jako polysorbát, polysorbát 80 (polyoxyethylensorbitanmonooleát, označovaný také jako E433) či formaldehyd;
 • bezpečnosti vakcín a věku, ve kterém se vakcíny aplikují;
 • dopadu úplných očkovacích kalendářů na globální zdraví obyvatel;
 • porovnání očkovaných s neočkovanými ve smyslu globálního zdraví;
 • virového přenosu u lidí nedávno očkovaných živými vakcínami jako například spalničky, zarděnky, příušnice, plané neštovice, chřipka nebo dětská obrna (orální vakcínou).


Zejména žádáme, aby bylo důkladně prošetřeno podávání kombinovaných vakcín a multivakcín zároveň během jednoho dne. Statistiky z Indie (14) ukazují, že počet úmrtí se zdvojnásobil během tří dnů následujících po očkování u pentavalentní vakcíny (5 očkovacích látek) oproti trivakcíně DTP (tři očkovací látky). Předpokládá se, že tato změna způsobí v Indii smrt 7020 až 8190 batolat ročně. Dále vyšlo najevo, že v důvěrných pravidelných zprávách o bezpečnosti hexavalentní vakcíny Infanrix, zasílaných Evropské lékové agentuře, výrobce vakcíny firma GSK zatajila množství případů meziročních úmrtí (15).

Co se týká vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a jejího spojení s autismem, jediná zmínka uvedená v sekci autismus na vašich webových stránkách je zastaralý francouzský článek předkládající tvrzení z tisku, která byla rozhodnutím anglického Vrchního soudu v roce 2012 označena za nepravdivá (16, 17). Přestože jeden z odborníků amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se v roce 2014 přiznal, že manipuloval s daty jedné klíčové referenční studie, dosud neproběhlo žádné další vyšetřování (18). V době, kdy je jednomu ze 36 dětí v USA diagnostikována některá z poruch autistického spektra (19), je tato studie absolutní prioritou a nezávislé laboratorní testy spolu s novými klinickými studiemi musí nahradit příliv „nepřesvědčivých” statistik.

Tuto prioritu potvrzují i závěry italské parlamentní komise, která upozornila na četná úmrtí, autoimunitní onemocnění a případy rakoviny u příslušníků armády po aplikaci kombinovaných očkovacích látek a která si žádá další výzkum a preventivní opatření (20). Trvalé následky vakcinace se nezkoumají a nedávná revize klasifikace „nežádoucích účinků imunizace” zabraňuje přesnosti v hlášení případů úmrtí nebo vedlejších účinků, které nebyly už dříve zaznamenány výrobcem (21). Kvůli alarmujícímu nárůstu počtu chronických onemocnění, poruch imunity, autoimunitních onemocnění a vývojových vad po celém světě je nutné neprodleně jednat.

Evropský parlament ve svém nedávném usnesení o váhavém přístupu k očkování požaduje „transparentnost a zveřejnění střetu zájmů u vědeckých pracovníků, které zaměstnává Světová zdravotnické organizace a Evropská léková agentura”. Usnesení navrhuje, aby „vědečtí pracovníci, kteří jsou ve střetu zájmů, byli vyloučeni z hodnotících komisí”; dále požaduje odtajnění jednání hodnotící komise Evropské lékové agentury, navrhuje zveřejnění vědeckých a klinických dat, z nichž vycházejí závěry této komise a jejichž anonymita je předem garantována (22).
Usnesení nicméně nezpochybňuje neobjektivní zprávy (23).

O schvalování nebo doporučení nové vakcíny víme následující:

 • Studie před udělením licence provádějí pouze výrobci, těm však jde o zisk. Toto je jasný střet zájmů.
 • Studie před udělením licence nepostihují ani nemohou postihnout všechny nežádoucí účinky, které se objeví v reálných situacích.
 • Odborné vědecké časopisy jsou v obrovském střetu zájmů a většina studií je neobjektivních nebo přímo falešných. (24, 25, 26)
 • Sledování vakcín po uvedení na trh je ve všech zemích žalostně nedostačující. Hlášeno je pouze 1 až 10 % nežádoucích účinků. V USA povinné zprávy o bezpečnosti očkování, které má předávat jednou za dva roky ministerstvo zdravotnictví Kongresu, jednoduše nebyly nikdy sepsány. (27)

Financování vaší organizace závisí na soukromých darech, například od aliance pro očkování GAVI, na partnerství s bankami a průmyslovými společnostmi. Samotný fakt, že i toto setkání je financováno soukromým investorem, Nadací Billa a Melindy Gatesových (28), je vysoce diskutabilní. S tímto neodmyslitelným střetem zájmů je absolutně nutné, aby do procesu schvalování a doporučování vakcín a do očkovací politiky byly začleněné nezávislé studie a nezávislí odborníci.
A pokud Světová zdravotnická organizace předem garantuje bezpečnost vakcíny, měla by také zaručovat spolehlivost ohledně nežádoucích účinků po očkování.

Prosazování povinného očkování celé populace produkty, u kterých se ohledně jejich bezpečnosti a účinnosti zcela spoléhá na údaje od výrobce, je očividné porušení principu bezpečnostních opatření a toto povinné očkování se tak stává vynuceným lékařským pokusem. A protože celé zdravotní riziko očkování nesou pouze očkovaní jedinci, musí Světová zdravotnická organizace zajistit, aby toto riziko bylo minimální a aby se dodržoval úplný informovaný souhlas.
Aby se obnovila důvěra veřejnosti ve zdravotnické organizace a úřady a zlepšila se zdravotnická politika po celém světě, požadujeme činy a odpovědi, které splní naše požadavky.

Děkujeme váženým členům tohoto shromáždění za pozornost a prosíme, aby otevřeli svá srdce a mysli našemu poselství.

Podepsáni:


Amerika
Robert Kennedy Jr., Children’s Health Defense, USA
James Lyons-Weiler, the Institute for Pure and Applied Knowledge, USA

Bernadette Pajer, Informed Choice Washington, USA
Vera Sharav, Alliance for Human Research Protection, USA
Brandy Vaughan, Learn the Risk, USA
Catherine Ford, Vaccine Injury Awareness League,USA
Norma Erikson, Sanevax, USA
Ashleigh Parchman, TN Medical Freedom Alliance
Georgia Coalition for Vaccine Choice - Sandi Marcus
Christina Favazza, Florida health action network
Laura June, Floridians for Medical Freedom
Laura Fisher Andersen, Health Choice CT
Vallie Osborne, Informed Choice-Emerald Coast Florida Jennifer Black, South Carolina Health Coalition
Lucy Cole, California
Kristen Chevrier and Melissa Andersen, Your Health Freedom Utah
Alicia Marie, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Elizabeth Murphy, Tennesee Medical Freedom Alliance
Alison Fujito, Pennsylvania Coalition for Informed Consent
Robin Rebrik Stavola, Angela Lockhart, Tom Stavola Jr., Hope from Holly Inc.
Erica Dawson, Iowa Vaccine Awareness & Education Network
Patti Carroll, Vaccine Safety Council of Minnesota
Shanda Burke, Informed Choice Iowa
Sue Fischer Collins, New Jersey Coalition for Vaccine Choice
Tara Marie, Wisconsin Coalition for Informed Vaccination
Michelle Cotterman, Health Freedom Ohio
Jennifer Larson, The Canary Party
Mark F. Blaxill, Health Choice
Debby Lammam, Medical Freedom Nevada
Stacy Cayce, Oregonians for Medical Freedom
Stephanie Stock, Ohio Advocates for Medical Freedom
Karri Lewis, AWAKE California
Terry Roark, California Coalition for Vaccine Choice
MaryJo Perry, Mississippi Parents for Vaccine Rights
Jennifer Stella, Health Choice Vermont
Yvette Negron-Torres, Virginians for Medical Freedom
Angie Gallagher, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Denise Gonzalez Cosner, New Jersey Medical Freedom Advocates
Jessica Marie, Hawaii for Informed Consent
MacKenzie Strickland Fraser, Health Freedom Florida
Suzanne Waltman, Michigan for Vaccine Choice
Kristen Holland, Tennessee Coalition for Vaccine Choice
Edda West for Vaccine Choice, Kanada
Mariano Fernandez Bychowiec, Libertad Sanitaria Argentina
Felipe Gonzalez & Gloria Pizarro Elizalde, Libertad de Vacunacion, Chile
Sabrina Iglesias, Libertad Sanitaria Uruguay


Evropa
Dr. Kris Gaublomme for the European Forum for Vaccine Vigilance Aegis Osterreich, Rakousko
Impffrei, Rakousko
Dr. Kris Gaublomme, Preventie Vaccinatieschade, Belgium Inititative Citoyenne, Belgie
Andrei Edrev for Alternative Energy, Bulharsko
Cijepljenje Pravo Izbora, Chorvatsko
Dr. Ivana Delas for the Croatian Association of Parent Activists, Croatia
Rozalio, Česká republika
Liga lidských práv, Česká republika
Vaccinations Forum, Dánsko
Suomen Homeopatian Akatemia, Finsko
Sophie Guillot for Agir pour le Libre Consentement Thérapeutique, France Marie-Rose Cuisigniez, Association Liberté Information Santé, Francie
Michel de Lorgeril et Philippe Harvaux, Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante, Francie
Carine Curtet, Association Ametist, Francie
Dr. Dominique Eraud, Coordination Nationale Médicale Santé Environnement, Francie
Sophie Guillot, Ensemble pour une Vaccination Libre, France
Marie Werbrègue, Info Vaccin Francie
Lucie Michel, Les Mamans Courage, Francie
Patrick Ledrappier, Libre Consentement Eclairé, France Association Liberté Information Santé, Francie
Jean-Pierre Eudier, Ligue Nationale pour la Liberté de Vaccination, France
Cathy Gaches, Reseau des Victimes de la Vaccination
Libertas & Sanitas, Německo
Impfkritik, Německo
Artzen fur Individuelle Impfentscheidung, Germany Impf-Info, Německo
Eltern fur Impfaufklarung, Německo
Nebancs Viragegyesulet, Maďarsko
Kotelezo Helyett Valaszthato, Hungary Regret, Irsko
Irish Vaccination Awareness Group Ader, Itálie
Claudio Simion for Comilva, Itálie
Ferdinando Donolato for Corvelva, Veneto, Itálie
Colibri, Puglia, Itálie
Comitatio Faenza, Itálie
Genitori di Cervia per la Libera Scelta, Itálie
Genitori del No Obbligo, Lombardia, Itálie
Genitori del No Obbligo, Piemonte, Itálie
Genitori per la Libera Scelta, Monza e Brianza, Itálie
CliVa, Toscana, Itálie
E Pur Si Muove, Rimini, Itálie
Gruppi Uniti, Itálie
Il Sentiero di Nicola, Itálie
Libero per Tutti, Forli, Itálie
Dario Miedico e Emiliano Gioia, SiAmo, Itálie
VacciPiano, Sicilia, Itálie
Nepriklausomas Skiepu Informacijo Centras, Lithuania Colette Welter, Aegis, Lucembursko
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, The Netherlands
Stichting Vaccinvrij, Nizozemí
Foreningen for Fritt Vaksinevalg, Norsko
Dragana Timotic, Inicijativa Nova, Citizen’s Initiative for Optional Vaccination, Srbsko
Sloboda v Ockovani, Slovensko
Svood, Slovinsko
Asociacion de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, Spain La Liga para la Libertad de Vacunacion, Španělsko
Sara Boo, NHF, Švédsko
Netzwerk Impfentscheid, Švýcarsko
Infovaccins.ch, Švýcarsko
John Stone, Age of Autism, Velká Británie
Anna Watson, Arnica, Velká Británie
Freda Birrell, Association of HPV Vaccine Injured Daughters, Velká Británie
Justyna Socha, Piotr Jawornik Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, Polsko
The Informed Parent, Velká Británie
Jabs, Justice, Awareness and Basic Support, UK
Joan Shenton, Immunity Resource Foundation, Velká Británie

Austrálie
Meryl Dorey, Australian Vaccination-Risk Network, Australia
Elisabeth Hart, Over-vaccination.net, Austrálie


Odkazy
1 « The Global Eradication of Polio » Final Report of Global Commission for the the Certification of Smallpox Eradication, Geneva, December 1979, WHO 1980.
2 « About Chronic Disease », Centres for Disease Control and Prevention, 5 September 2018
3 J. Mikovits & K. Heckenlively « Plague », Skyhorse Publishing, 2014
4 S. Montanari, A. Gatti « New Control Investigations on Vaccines : Micro- and Nanocontamination », International Journal of Vaccines and Vaccination, Vol. 4 Issue 1, 23 Jan. 2017
5 C. Exley et al., « Aluminium in Brain Tissue in Autism », Journal of Trace elements in Medical Biology, March 2018, 46 :76-82
6 C. Exley, « Aluminium and Alzheimer's Disease: The Science that Describes the Link. Elsevier Science », Amsterdam, The Netherlands. 2001. 441p
7 Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov. 2017.
8 F. Murphy « China Vaccine Scandal : Investigations Begin into Faulty Rabies and DTaP shots » British Medical Journal, 25 Jul. 2018, 2018 ; 362 ;k3244
9 Rachana Dhiman , Sandeep C. Prakash, V. Sreenivas , Jacob Puliyel. Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India Int J Environ res Public Health 2018;15:1755
10 P. Rana« Initial Philippines Probes Finds Causal Association Between Deaths and Sanofi Dengue Vaccine », Wall Street Journal, 2 Feb. 2018
11 P. Goetzsche et al. « Complaint filed to EMA over Maladministration Related to the Safety of the HPV Vaccine », Nordic Cochrane
12 R. Gherardi « Toxic Story », Actes Sud, Oct. 2016
13 Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov.2017, p. 6, section 3.4
14 J. Puliyel, Jaspreet Kaur, Ashish Puliyel, Visnubhatla Sreenivas « Deaths Reported after Pentavalent Vaccine Compared with Death Reported after Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine: An Exploratory Analysis. » Med J DY Patil Vidyapeeth 2018;11:99-105.
15 J. Puliyel, SathyamalaC. « Infanrix hexa and sudden death: a review of the periodic safety update reports submitted to the European Medicines Agency », Indian Journal of Medical Ethics 2018 Jan- Mar;3(1):43-47
16 High Court Decision of 7 March 2012, between Prof. John Walker-Smith and the General Medical Council, EWHC 503, Case n° CO/7039/2010
17 V. Sharav « L’Affaire Wakefield : Shades of Dreyfus and BMJ’s Descent Into Tabloid Science », Alliance for Human Research Protection, 2017
18 Documentary « Vaxxed : from Cover-Up to Catastrophy » April 2016.
19 B. ZAblotsky et al. « Estimated Prevalence of Children Diagnosed with Developmental Disabilities in the United States, 2014-2106 » NCHS Data Brief n°291, November 2017
20 “Parliamentary Commission of Inquiry into Cases of Death and Severe Illnesses Affecting Italian Personnel Assigned to Military Missions Abroad”, Acts of Parliament, XXII-bisn. 23-bis,Vol. I, II and III , Rapporteur G. P. Scanu, Approved 7 Feb. 2018
21 Puliyel J, Naik P Revised World Health Organization (WHO)’s causality assessment of adverse events following immunization—a critique https://f1000research.com/articles/7-243/v2
22 « Vaccine Hesitancy and the drop of Vaccination Rates in Europe », resolution of the European Parliament, 19 April 2018. (2017/2951)
23 L. Jorgensen, P. Goetzsche, T. Jefferson «The Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias » BMJ evidence Based Medicine, July 27th 2018.
24 P. Goetzsche, « A moral governance crisis : the growing lack of democratic collaboration and scientific pluralism in Cochrane », open letter 14 Sep. 2018, Nordic Cochrane Centre
25 J. Ioannidis, « Why Most Published Research Findings are False », PLOS medicine, 30 Aug. 2005

26 M. Angell « The Truth about Pharmaceutical Companies. How They Deceive Us and what to do About It », Random House, 2004
27 « Mandate for Safer Childhood Vaccines », Decision of the US District Court, Southern District New York, Between Informed Consent Action Network and the US Deparment of Health and Human Services
28 The Bill & Melinda Gates foundation is one the 5 biggest investors in the world. In August 2018, it had 22,114 million $ in stocks according to gurufocus.com

Celý dopis v originále (anglickém jazyce) včetně zdrojů informací si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: www.rozalio.cz


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Statistiky

Online: 16
Celkem: 2102515
Měsíc: 13778
Den: 556